آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «ب» بخشنامه شماره ۲/۴۵ حوزه فنی و درآمد...
۲۸/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق بند ۴۱ ـ۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط...
۲۸/۰۸/۱۳۹۸
تصویب‌نامه درخصوص اضافه شدن وزیر راه و شهرسازی به ترکیب اعضای کمیسیون اقتصاد
۲۸/۰۸/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تأسیس انجمن صنفی سراسری اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ...
۲۸/۰۸/۱۳۹۸
آیین¬نامه نحوه ثبت بین¬المللی و درج شناسه (کد) اسامی مبدا محصولات و کالاهای صادراتی در سازمان جهانی مالکیت...
۲۸/۰۸/۱۳۹۸
آیین‌نامه نحوه صدور تضمین¬نامه‌های عهده دولت جمهوری اسلامی ایران
۲۸/۰۸/۱۳۹۸
دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی ـ ‏تاریخی و هنری منقول مجاز
۲۸/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۱۰۳ الی ۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند (۱۸ـ۲ـ۲) ضوابط و مقررات طرح توسعه و عمران...
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۱۹ و ۱۴۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۲۱۸ ـ ۳/۸/۱۳۹۴ و ۶۹۵/ش...
۲۶/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۹۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۶۷/۳/۵۳۰۹ ـ ۱/۱۰/۱۳۹۵ مدیر...
۲۳/۰۸/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین جرایم نقدی موضوع بند (۱۲) ماده (۶۱) و مواد (۷۲)، (۷۳)، (۷۵)، (۷۶) و (۷۸) قانون...
۲۳/۰۸/۱۳۹۸