آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۰۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض پرداخت مابه‌التفاوت مستمری بازنشستگی...
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۱۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۷۰۴۸۹/۳۰۵/۱۲/۹۵ ـ ۸/۷/۱۳۹۹ مدیر...
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۳) تصویب¬نامه شماره ۳۶۵۷۰/ت۵۵۹۳۹هـ مورخ ۵/۴/۱۴۰۰
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره (۲) به ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی...
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای صادق خلیلیان به عنوان استاندار خوزستان
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص واردات نود و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۹۵) عدد تخم¬مرغ نطفه¬دارگوشتی توسط شرکت پشتیبانی...
۲۳/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۲ ماده۱۲ آیین‌نامه اجرایی آموزش در مقطع...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت (۱) بند (ب) دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، حکم به قطعی بودن رأی صادره از شعبه...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۳۲۸۶۶ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ مدیرکل روابط...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۷۳ الی ۴۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه‌های شماره ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱/۲۵...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲۲ و بند ۲۷ مصوبه شماره ۳۹۸۰/۹۸/۲۸ ـ...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۴ نامه شماره ۴۳۴۵۸ـ ۱۰/۳/۱۳۹۵ وزارت تعاون،...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰
رأی شماره ۴۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۲ بند ۴۸ شیوه‌نامه ممیزی مراتع صادره...
۱۸/۰۶/۱۴۰۰