گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون اجرای احکام  مدنی


چاپ اول : بهار 1397
قانون اجرای احکام  مدنی
 ریال  ۷۰,۰۰۰

قانون روابط  موجر و مستاجرمصوب 2/5/1356

چاپ اول : بهار 1397

قانون روابط  موجر و مستاجر
 ریال  ۸۰,۰۰۰

قانون تملک آپارتمانها

مصوب 16/12/1393

با الحاقات و اصلاحات بعدی

چاپ اول : بهار 1397

قانون تملک آپارتمانها
 ریال  ۷۰,۰۰۰
با آخرین اصلاحات و الحاقاتبه انضمام : قوانین ، آیین نامه ها ، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشورنظریه های مشورتی اداره...
قانون امور حسبی
 ریال  ۱۰۰,۰۰۰
قانون آیین دادرسی مدنیبا آخرین اصلاحات و الحاقاتبه انضمام :قوانین، آیین نامه ها ، آراء وحدت...
قانون آیین دادرسی مدنی
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰
بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای صادر شده از طرف حضرت آیت الله صادق لاریحانی ریاست محترم قوه قضائیهاز شهریور ماه سال 1388 لغایت مهر ماه سال 1396

چاپ اول...
بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای صادر شده از طرف حضرت آیت الله صادق لاریحانی ریاست محترم قوه قضائیه
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات سال 1395یک دوره سه جلدی
مجموعه قوانین و مقررات سال 1395
 ریال  ۱,۲۰۰,۰۰۰
آشنایی با مقررات  دیوان عدالت اداریگردآورنده : محمد عرفانچاپ اول : تیر ماه 1396آشنایی با مقررات دیوان عدالت اداری
 ریال  ۲۵۰,۰۰۰