گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون و آیین نامه های راهنمایی و رانندگی


نوبت چاپ : چاپ دوم ، بهار 1397
قانون و آیین نامه های راهنمایی و رانندگی
۱۲۰,۰۰۰  ریال 
قانون اجرای احکام  مدنی


چاپ اول : بهار 1397
قانون اجرای احکام  مدنی
۷۰,۰۰۰  ریال 

قانون روابط  موجر و مستاجر



مصوب 2/5/1356

چاپ اول : بهار 1397

قانون روابط  موجر و مستاجر
۸۰,۰۰۰  ریال 

قانون تملک آپارتمانها





مصوب 16/12/1393





با الحاقات و اصلاحات بعدی

چاپ اول : بهار 1397

قانون تملک آپارتمانها
۷۰,۰۰۰  ریال 
با آخرین اصلاحات و الحاقات

به انضمام :

    قوانین، آیین نامه ها

    آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

    نظریه...
قانون تجارت
۱۶۰,۰۰۰  ریال 
با آخرین اصلاحات و الحاقات



به انضمام : 



قوانین ، آیین نامه ها ، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور



نظریه های مشورتی اداره...
قانون امور حسبی
۱۰۰,۰۰۰  ریال 
قانون آیین دادرسی مدنی







با آخرین اصلاحات و الحاقات







به انضمام :



قوانین، آیین نامه ها ، آراء وحدت...
قانون آیین دادرسی مدنی
۱۵۰,۰۰۰  ریال 
بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای صادر شده از طرف حضرت آیت الله صادق لاریحانی ریاست محترم قوه قضائیه



از شهریور ماه سال 1388 لغایت مهر ماه سال 1396

چاپ اول...
بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای صادر شده از طرف حضرت آیت الله صادق لاریحانی ریاست محترم قوه قضائیه
۱۵۰,۰۰۰  ریال