گروه
جستجو در
فروشگاه
با آخرین اصلاحات و الحاقاتبه انضمام : قوانین ، آیین نامه ها ، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشورنظریه های مشورتی اداره...
قانون امور حسبی
 ریال  ۱۰۰,۰۰۰
قانون آیین دادرسی مدنیبا آخرین اصلاحات و الحاقاتبه انضمام :قوانین، آیین نامه ها ، آراء وحدت...
قانون آیین دادرسی مدنی
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰
بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای صادر شده از طرف حضرت آیت الله صادق لاریحانی ریاست محترم قوه قضائیهاز شهریور ماه سال 1388 لغایت مهر ماه سال 1396

چاپ اول...
بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای صادر شده از طرف حضرت آیت الله صادق لاریحانی ریاست محترم قوه قضائیه
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات سال 1395یک دوره سه جلدی
مجموعه قوانین و مقررات سال 1395
 ریال  ۱,۲۰۰,۰۰۰
آشنایی با مقررات  دیوان عدالت اداریگردآورنده : محمد عرفانچاپ اول : تیر ماه 1396آشنایی با مقررات دیوان عدالت اداری
 ریال  ۲۵۰,۰۰۰
قانون حمایت خانواده
در پرتو  :
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به همراه :

- مواد قانونی مرتبط
- آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
قانون حمایت خانواده
 ریال  ۱۷۵,۰۰۰
قانون اساسی و قانون مدنیبه انضمام : قانون مسئولیت مدنیچاپ اول : زمستان 1395
قانون اساسی و قانون مدنی
 ریال  ۱۳۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات سال 1394مجموعه قوانین و مقررات سال 1394
 ریال  ۶۵۰,۰۰۰