گروه
جستجو در
فروشگاه

   قانون شهرداری  با اصلاحات و الحاقات  بعدی

چاپ اول : بهار 1397

قانون شهرداری
 ریال  ۱۲۰,۰۰۰
قانون و آیین نامه های راهنمایی و رانندگی


نوبت چاپ : چاپ دوم ، بهار 1397
قانون و آیین نامه های راهنمایی و رانندگی
 ریال  ۱۲۰,۰۰۰
قانون اجرای احکام  مدنی


چاپ اول : بهار 1397
قانون اجرای احکام  مدنی
 ریال  ۷۰,۰۰۰

قانون روابط  موجر و مستاجرمصوب 2/5/1356

چاپ اول : بهار 1397

قانون روابط  موجر و مستاجر
 ریال  ۸۰,۰۰۰

قانون تملک آپارتمانها

مصوب 16/12/1393

با الحاقات و اصلاحات بعدی

چاپ اول : بهار 1397

قانون تملک آپارتمانها
 ریال  ۷۰,۰۰۰
با آخرین اصلاحات و الحاقات

به انضمام :

    قوانین، آیین نامه ها

    آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

    نظریه...
قانون تجارت
 ریال  ۱۶۰,۰۰۰
با آخرین اصلاحات و الحاقاتبه انضمام : قوانین ، آیین نامه ها ، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشورنظریه های مشورتی اداره...
قانون امور حسبی
 ریال  ۱۰۰,۰۰۰
قانون آیین دادرسی مدنیبا آخرین اصلاحات و الحاقاتبه انضمام :قوانین، آیین نامه ها ، آراء وحدت...
قانون آیین دادرسی مدنی
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰