گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون اساسی و قانون مدنیبه انضمام : قانون مسئولیت مدنیچاپ اول : زمستان 1395
قانون اساسی و قانون مدنی
 ریال  ۱۳۰,۰۰۰

به انضمام :

 - نظریه های تفسیری شورای نگهبان

 - آراء وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور

 -...

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی
 ریال  ۹۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات سال 1394مجموعه قوانین و مقررات سال 1394
 ریال  ۶۵۰,۰۰۰
 ریال  ۴۹۰,۰۰۰
قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب 10/8/1394

سال 1394
قانون شوراهای حل اختلاف
 ریال  ۲۵,۰۰۰
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور
 ریال  ۲۷,۰۰۰
مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل مدنی جلد اول (آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی از 1392-1362)
مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مسائل مدنی جلد اول
 ریال  ۲۵۰,۰۰۰
مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در امور مدنی:

آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی از 1362 تا 1392

چاپ اول : تابستان 1393

گردآورنده : محمد خرازی...
مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در امور مدنی
 ریال  ۲۵۰,۰۰۰