گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون صدور چک و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیچاپ اول : بهار 1397
قانون صدور چک و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 ریال  ۴۰,۰۰۰
قانون اجرای احکام مدنی و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


تدوین : مهدی صابری  مدرس دانشگاه


چاپ اول : بهار 1397

قانون اجرای احکام مدنی و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 ریال  ۷۰,۰۰۰

تنقیح قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 2/5/1356تدوین : منوچهر کیانوش

چاپ اول...

تنقیح قانون روابط موجر و مستاجر
 ریال  ۸۰,۰۰۰
قانون مالیاتهای  مستقیم و اصلاحات آن

چاپ اول : بهار 1397
قانون مالیاتهای  مستقیم و اصلاحات آن
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰
مجموعه قوانین بین الملل


چاپ اول : بهار 1397

مجموعه قوانین بین الملل
 ریال  ۹۰,۰۰۰

قانون ثبت اسناد و املاکبا آخرین اصلاحات و الحاقات

 چاپ اول : بهار 1397

قانون ثبت اسناد و املاک
 ریال  ۹۰,۰۰۰

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( 1400-1396 )وقانون احکام دائمی برنامه...

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 ریال  ۱۷۰,۰۰۰
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


 چاپ اول : بهار 1397


 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 ریال  ۱۰۰,۰۰۰