گروه
جستجو در
فروشگاه
مجموعه قوانین معادن

چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین معادن
 ریال  ۷۰,۰۰۰
قانون اراضی مستحدث و ساحلی


چاپ اول : بهار 1397
قانون اراضی مستحدث و ساحلی
 ریال  ۷۰,۰۰۰
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1397 کل کشور


نوبت چاپ : چاپ اول بهار 1397
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1397 کل کشور
 ریال  ۸۰,۰۰۰
قانون پیش فروش ساختمان


چاپ اول : بهار 1397
قانون پیش فروش ساختمان
 ریال  ۴۰,۰۰۰
قانون حمایت ار حقوق معلولان و آیین نامه های اجرایی


چاپ اول : بهار 1397
قانون حمایت ار حقوق معلولان و آیین نامه های اجرایی
 ریال  ۴۰,۰۰۰
قانون بیمه


چاپ اول : بهار 1397
قانون بیمه
 ریال  ۵۰,۰۰۰
قانون آب و قنوات


چاپ اول : بهار 1397
قانون آب و قنوات
 ریال  ۷۰,۰۰۰
قانون نظارت بر رفتار قضات


به انضمام آیین نامه اجرایی


چاپ اول : بهار 1397
قانون نظارت بر رفتار قضات
 ریال  ۸۰,۰۰۰