گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1397 کل کشور


نوبت چاپ : چاپ اول بهار 1397
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1397 کل کشور
 ریال  ۸۰,۰۰۰
قانون حمایت ار حقوق معلولان و آیین نامه های اجرایی


چاپ اول : بهار 1397
قانون حمایت ار حقوق معلولان و آیین نامه های اجرایی
 ریال  ۴۰,۰۰۰
قانون آب و قنوات


چاپ اول : بهار 1397
قانون آب و قنوات
 ریال  ۷۰,۰۰۰
قانون نظارت بر رفتار قضات


به انضمام آیین نامه اجرایی


چاپ اول : بهار 1397
قانون نظارت بر رفتار قضات
 ریال  ۸۰,۰۰۰
قانون هدفمند کردن یارانه ها


چاپ اول : بهار 1397
قانون هدفمند کردن یارانه ها
 ریال  ۴۰,۰۰۰
قانون دیوان عدالت اداری
             و
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریچاپ اول : بهار...
قانون دیوان عدالت اداری و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 ریال  ۶۰,۰۰۰
قانون مدیریت خدمات کشوری


چاپ اول : بهار 1397
قانون مدیریت خدمات کشوری
 ریال  ۱۲۰,۰۰۰
قانون خدمت وظیفه عمومی

چاپ اول : بهار 1397
قانون خدمت وظیفه عمومی
 ریال  ۸۰,۰۰۰