گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون حمایت خانواده   (مصوب 1391/12/1)و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهچاپ دوم : ویرایش اولبه انضمام :...
قانون حمایت خانواده
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰
مجموعه  قوانین مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات و الحاقات

چاپ اول : بهار 1397
مجموعه  قوانین مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات و الحاقات
 ریال  ۱۲۰,۰۰۰
مجموعه قوانین معادنچاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین معادن
 ریال  ۷۰,۰۰۰
قانون اراضی مستحدث و ساحلی

چاپ اول : بهار 1397
قانون اراضی مستحدث و ساحلی
 ریال  ۷۰,۰۰۰
قانون پیش فروش ساختمانچاپ اول : بهار 1397
قانون پیش فروش ساختمان
 ریال  ۴۰,۰۰۰
قانون حمایت ار حقوق معلولان و آیین نامه های اجرایی

چاپ اول : بهار 1397
قانون حمایت ار حقوق معلولان و آیین نامه های اجرایی
 ریال  ۴۰,۰۰۰
قانون بیمهچاپ اول : بهار 1397
قانون بیمه
 ریال  ۵۰,۰۰۰
قانون آب و قنوات

چاپ اول : بهار 1397
قانون آب و قنوات
 ریال  ۷۰,۰۰۰