گروه
جستجو در
فروشگاه
مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق

چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق
 ریال  ۹۰,۰۰۰
قانون راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشورچاپ اول : بهار 1397
قانون راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
 ریال  ۶۰,۰۰۰
مجموعه قوانین وکالت دادگستری و حمایت قضایی

چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین وکالت دادگستری و حمایت قضایی
 ریال  ۱۴۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری

چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری
 ریال  ۱۶۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امور ورشکستگیچاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امور ورشکستگی
 ریال  ۶۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات راجع به ثبت شرکتها، اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاریچاپ اول: بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات راجع به ثبت شرکتها، اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانبه انضمام :آیین نامه های مربوطهبخش (16) برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰
    قانون حمایت خانوادهدر پرتو نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهبه همراه :    - مواد قانونی مرتبط آراء - وحدت رویه دیوان عالی...
قانون حمایت خانواده در پرتو نظریه های مشورتی (جیبی)
 ریال  ۱۶۵,۰۰۰