گروه
جستجو در
فروشگاه
مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری


چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری
 ریال  ۱۶۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امور ورشکستگیچاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امور ورشکستگی
 ریال  ۶۰,۰۰۰
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به انضمام :

آیین نامه های مربوطه

بخش (16) برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (امور ایثارگران)چاپ دوم...
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰
    قانون حمایت خانواده

در پرتو نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به همراه :    - مواد قانونی مرتبط آراء 

- وحدت رویه دیوان...
قانون حمایت خانواده در پرتو نظریه های مشورتی (جیبی)
 ریال  ۱۶۵,۰۰۰
قانون حمایت خانواده   
 
(مصوب 1391/12/1)

و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چاپ دوم : ویرایش اول

به انضمام : برخی قوانین...
قانون حمایت خانواده
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰
مجموعه  قوانین مبارزه با مواد مخدر 
 
با آخرین اصلاحات و الحاقات


چاپ اول : بهار 1397
مجموعه  قوانین مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات و الحاقات
 ریال  ۱۲۰,۰۰۰
مجموعه قوانین معادن

چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین معادن
 ریال  ۷۰,۰۰۰
قانون اراضی مستحدث و ساحلی


چاپ اول : بهار 1397
قانون اراضی مستحدث و ساحلی
 ریال  ۷۰,۰۰۰