گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون اجرای احکام مدنی و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


تدوین : مهدی صابری  مدرس دانشگاه


چاپ اول : بهار 1397

قانون اجرای احکام مدنی و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 ریال  ۴۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
تنقیح قانون تملک آپارتمانهامصوب 16/12/1343با الحاقات و  اصلاحات بعدیتدوین : منوچهر کیانوشچاپ اول :  بهار 1397
تنقیح قانون تملک آپارتمانها
 ریال  ۴۹,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰

تنقیح قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 2/5/1356تدوین : منوچهر کیانوش

چاپ اول : بهار 1397

تنقیح قانون روابط موجر و مستاجر
 ریال  ۵۶,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
قانون مالیاتهای  مستقیم و اصلاحات آن


چاپ اول : بهار 1397
قانون مالیاتهای  مستقیم و اصلاحات آن
 ریال  ۱۰۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
مجموعه قوانین بین الملل


چاپ اول : بهار 1397

مجموعه قوانین بین الملل
 ریال  ۶۳,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰

قانون ثبت اسناد و املاکبا آخرین اصلاحات و الحاقات

 چاپ اول : بهار 1397

قانون ثبت اسناد و املاک
 ریال  ۶۳,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( 1400-1396 )وقانون احکام دائمی برنامه...

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 ریال  ۱۱۹,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
تنقیح قانون آیین دادرسی مدنی

به انضمام :

   - قوانین و مقررات مربوطه
   -  آراء وحدت رویه
   - رویه های قضایی
  ...
تنقیح قانون آیین دادرسی مدنی
 ریال  ۵۲۵,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰