گروه
جستجو در
فروشگاه
مجموعه قوانین وصیت و ارثچاپ دوم : بهار 1398
مجموعه قوانین وصیت و ارث
 ریال  ۱۲۰,۰۰۰
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

چاپ اول : بهار 1397
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
 ریال  ۴۰,۰۰۰
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستریچاپ اول : بهار 1397
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
 ریال  ۴۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق

چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق
 ریال  ۹۰,۰۰۰
قانون راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشورچاپ اول : بهار 1397
قانون راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
 ریال  ۶۰,۰۰۰
مجموعه قوانین وکالت دادگستری و حمایت قضایی

چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین وکالت دادگستری و حمایت قضایی
 ریال  ۱۴۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری

چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری
 ریال  ۱۶۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امور ورشکستگیچاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امور ورشکستگی
 ریال  ۶۰,۰۰۰