گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون هدفمند کردن یارانه ها


چاپ اول : بهار 1397
قانون هدفمند کردن یارانه ها
 ریال  ۲۸,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
قانون دیوان عدالت اداری
             و
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریچاپ اول : بهار...
قانون دیوان عدالت اداری و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 ریال  ۴۲,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
قانون مدیریت خدمات کشوری


چاپ اول : بهار 1397
قانون مدیریت خدمات کشوری
 ریال  ۸۴,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
قانون خدمت وظیفه عمومی

چاپ اول : بهار 1397
قانون خدمت وظیفه عمومی
 ریال  ۵۶,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور


چاپ اول : بهار 1397
قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
 ریال  ۵۶,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
قانون صدور چک و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیچاپ اول : بهار 1397
قانون صدور چک و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 ریال  ۲۸,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
قوانین پولی و بانکی کشور


چاپ اول : بهار 1397
قوانین پولی و بانکی کشور
 ریال  ۷۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
چاپ اول :  بهار 1397
قانون کار و آیین دادرسی کار
 ریال  ۵۶,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰