گروه
جستجو در
فروشگاه
مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین المللی دریاها


چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین المللی دریاها
 ریال  ۱۷۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات تجارت، تعاون، داوری و اوراق بهادار


چاپ اول : بهار 1397


مجموعه قوانین و مقررات تجارت، تعاون، داوری و اوراق بهادار
 ریال  ۱۸۰,۰۰۰
قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز


چاپ اول : بهار 1397
قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز
 ریال  ۶۰,۰۰۰
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصوب 1392/10/3 با اصلاحات بعدی

چاپ دوم : وبرایش اول - بهار 1397

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 ریال  ۱۷۰,۰۰۰
مجموعه قوانین وصیت و ارثچاپ دوم : بهار 1398
مجموعه قوانین وصیت و ارث
 ریال  ۱۲۰,۰۰۰
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی


چاپ اول : بهار 1397
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
 ریال  ۴۰,۰۰۰
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستریچاپ اول : بهار 1397
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
 ریال  ۴۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق


چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق
 ریال  ۹۰,۰۰۰