گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصوب 1392/10/3 با اصلاحات بعدی

چاپ دوم : وبرایش اول - بهار 1397

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 ریال  ۱۷۰,۰۰۰
مجموعه قوانین وصیت و ارثچاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین وصیت و ارث
 ریال  ۸۰,۰۰۰
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی


چاپ اول : بهار 1397
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
 ریال  ۴۰,۰۰۰
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستریچاپ اول : بهار 1397
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
 ریال  ۴۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق


چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق
 ریال  ۹۰,۰۰۰
قانون راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشورچاپ اول : بهار 1397
قانون راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
 ریال  ۶۰,۰۰۰
مجموعه قوانین وکالت دادگستری و حمایت قضایی


چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین وکالت دادگستری و حمایت قضایی
 ریال  ۱۴۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری


چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری
 ریال  ۱۶۰,۰۰۰