گروه
جستجو در
فروشگاه
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ضابطان (جیبی)(دادگستری و نظامی)نوبت چاپ : اول بهار 1398معاونت حقوقی قوه قضائیه
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ضابطان (جیبی)
 ریال  ۳۰۰,۰۰۰
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات  مربوط به ضابطان(دادگستری و نظامی)نوبت چاپ : سوم ، ویراست...
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ضابطان(چاپ سوم)
 ریال  ۴۰۰,۰۰۰
قانون مدنینوبت چاپ : اول بهار 1398اداره تنقیح قوانین و مقررات
قانون مدنی (جیبی)
 ریال  ۲۰۰,۰۰۰
قانون آیین دادرسی کیفری (جیبی)نوبت چاپ : اول بهار 1398اداره تنقیح قوانین و مقررات
قانون آیین دادرسی کیفری (جیبی)
 ریال  ۲۰۰,۰۰۰
قانون اصلاح قانون صدور چک

نوبت چاپ : چاپ اول پاییز 1397
قانون اصلاح قانون صدور چک
 ریال  ۲۰,۰۰۰
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1398 کل کشور

نوبت چاپ : بهار 1398
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1398 کل کشور
 ریال  ۱۰۰,۰۰۰
قانون امور حسبیبا آخرین اصلاحات و الحاقات

چاپ اول : پاییز 1397قانون امور حسبی با آخرین اصلاحات و الحاقات
 ریال  ۱۲۰,۰۰۰
حضور نیروهای مسلح ایران در عراق و سوریه از منظر حقوق بین المللحضور نیروهای مسلح ایران در عراق و سوریه از منظر حقوق بین الملل
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰