گروه
جستجو در
فروشگاه
مجموعه قوانین وکالت دادگستری و حمایت قضایی


چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین وکالت دادگستری و حمایت قضایی
 ریال  ۹۸,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری


چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری
 ریال  ۱۱۲,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امور ورشکستگیچاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امور ورشکستگی
 ریال  ۴۲,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات راجع به ثبت شرکتها، اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات راجع به ثبت شرکتها، اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری
 ریال  ۱۰۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
به انضمام :
آیین نامه های مربوطه
بخش (16) برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (امور ایثارگران)

چاپ...
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
 ریال  ۷۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
    قانون حمایت خانواده

در پرتو نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به همراه :    - مواد قانونی مرتبط آراء 

- وحدت رویه دیوان عالی کشور

-  آیین نامه ها و...
قانون حمایت خانواده در پرتو نظریه های مشورتی (جیبی)
 ریال  ۱۱۵,۵۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
قانون حمایت خانواده   
 
(مصوب 1391/12/1)

و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چاپ دوم : ویرایش اول

به انضمام : برخی قوانین و مقررات مربوط
قانون حمایت خانواده
 ریال  ۱۰۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
مجموعه  قوانین مبارزه با مواد مخدر 
 
با آخرین اصلاحات و الحاقات


چاپ اول : بهار 1397
مجموعه  قوانین مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصلاحات و الحاقات
 ریال  ۸۴,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰