گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1398 کل کشور


نوبت چاپ : بهار 1398
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1398 کل کشور
 ریال  ۱۰۰,۰۰۰
قانون امور حسبی

با آخرین اصلاحات و الحاقات


چاپ اول : پاییز 1397

قانون امور حسبی با آخرین اصلاحات و الحاقات
 ریال  ۱۲۰,۰۰۰
حضور نیروهای مسلح ایران در عراق و سوریه از منظر حقوق بین المللنوبت چاپ : چاپ اول پاییز 1397
حضور نیروهای مسلح ایران در عراق و سوریه از منظر حقوق بین الملل
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰
مجموعه تنقیح شده اسناد بین المللی مربوط به
حقوق اطفال و نوجوانان
نوبت چاپ : اول
پاییز 1397
حقوق اطفال و نوجوانان
 ریال  ۳۵۰,۰۰۰
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی


نوبت چاپ : اول

تاریخ انتشار : پاییز 1397
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی
 ریال  ۲۳۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات سال 1396 (سه جلد)

مجموعه قوانین و مقررات سال 1396 (سه جلد)
 ریال  ۱,۸۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین اجرای احکام مدنی و کیفری در نظامهای قضایی و شبه قضایی
چاپ اول : تابستان 1397
مجموعه قوانین اجرای احکام مدنی و کیفری در نظامهای قضایی و شبه قضایی
 ریال  ۲۹۰,۰۰۰
مجموعه آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور


چاپ اول : تابستان 1397
مجموعه آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
 ریال  ۲۰۰,۰۰۰