گروه
جستجو در
فروشگاه
قوانین اجرای احکام مدنی (1356) و نحوه اجرای محکومیت های مالی(1394)و...
قوانین اجرای احکام مدنی (1356) و نحوه اجرای محکومیت های مالی(1394)
 ریال  ۱۲۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
قانون شورای حل اختلافمصوب 1394/09/16و  نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهبه...
قانون شورای حل اختلاف
 ریال  ۶۳,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین المللی دریاها


چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین المللی دریاها
 ریال  ۱۱۹,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات تجارت، تعاون، داوری و اوراق بهادار


چاپ اول : بهار 1397


مجموعه قوانین و مقررات تجارت، تعاون، داوری و اوراق بهادار
 ریال  ۱۲۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز


چاپ اول : بهار 1397
قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز
 ریال  ۴۲,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصوب 1392/10/3 با اصلاحات بعدی

چاپ دوم : وبرایش اول - بهار 1397

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 ریال  ۱۱۹,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
مجموعه قوانین وصیت و ارثچاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین وصیت و ارث
 ریال  ۵۶,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی


چاپ اول : بهار 1397
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
 ریال  ۲۸,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰