گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون مدنینوبت چاپ : اول بهار 1398اداره تنقیح قوانین و مقررات
قانون مدنی (جیبی)
 ریال  ۲۰۰,۰۰۰
قانون آیین دادرسی کیفری (جیبی)نوبت چاپ : اول بهار 1398اداره تنقیح قوانین و مقررات
قانون آیین دادرسی کیفری (جیبی)
 ریال  ۲۰۰,۰۰۰
قانون اصلاح قانون صدور چک

نوبت چاپ : چاپ اول پاییز 1397
قانون اصلاح قانون صدور چک
 ریال  ۲۰,۰۰۰
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1398 کل کشور

نوبت چاپ : بهار 1398
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1398 کل کشور
 ریال  ۱۰۰,۰۰۰
قانون امور حسبیبا آخرین اصلاحات و الحاقات

چاپ اول : پاییز 1397قانون امور حسبی با آخرین اصلاحات و الحاقات
 ریال  ۱۲۰,۰۰۰
حضور نیروهای مسلح ایران در عراق و سوریه از منظر حقوق بین المللنوبت...
حضور نیروهای مسلح ایران در عراق و سوریه از منظر حقوق بین الملل
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰
قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب (23/08/97)نوبت چاپ : اول پاییز 1397

قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب (23/08/97)
 ریال  ۲۰,۰۰۰
مجموعه تنقیح شده اسناد بین المللی مربوط به

حقوق اطفال و نوجوانان

نوبت چاپ : اول

پاییز 1397
حقوق اطفال و نوجوانان
 ریال  ۳۵۰,۰۰۰