گروه
جستجو در
فروشگاه
بزه قاچاق کالا و ارز در مقررات موضوعه
چاپ اول : بهار 1397
به انضمام :
قانون مبارزه با قاچاق کالا
آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی...
بزه قاچاق کالا و ارز در مقررات موضوعه
 ریال  ۱۰۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
مجموعه قوانین وصیت و ارثچاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین وصیت و ارث
 ریال  ۵۶,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی


چاپ اول : بهار 1397
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
 ریال  ۲۸,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستریچاپ اول : بهار 1397
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
 ریال  ۲۸,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق


چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق
 ریال  ۶۳,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
قانون راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشورچاپ اول : بهار 1397
قانون راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
 ریال  ۴۲,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
مجموعه قوانین وکالت دادگستری و حمایت قضایی


چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین وکالت دادگستری و حمایت قضایی
 ریال  ۹۸,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری


چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری
 ریال  ۱۱۲,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰