گروه
جستجو در
فروشگاه
مجموعه  قوانین و مقررات سال 1397 (دو جلدی)چاپ اول : بهار 1398
مجموعه  قوانین و مقررات سال 1397
 ریال  ۲,۷۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعینوبت چاپ : چاپ اول بهار 1398
مجموعه قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی
 ریال  ۶۰۰,۰۰۰

قانون مجازات اسلامی (جیبی)

 

نوبت چاپ : چاپ اول بهار 1398

قانون مجازات اسلامی (جیبی)
 ریال  ۲۵۰,۰۰۰

به انضمام :

 - نظریه های تفسیری شورای نگهبان

 - آراء وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور

 -...

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی
 ریال  ۵۴۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ضابطان (جیبی)(دادگستری و نظامی)نوبت چاپ : اول بهار 1398معاونت حقوقی قوه قضائیه
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ضابطان (جیبی)
 ریال  ۳۰۰,۰۰۰
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات  مربوط به ضابطان(دادگستری و نظامی)نوبت چاپ : سوم ، ویراست...
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ضابطان(چاپ سوم)
 ریال  ۴۰۰,۰۰۰
قانون مدنینوبت چاپ : اول بهار 1398اداره تنقیح قوانین و مقررات
قانون مدنی (جیبی)
 ریال  ۲۰۰,۰۰۰
قانون آیین دادرسی کیفری (جیبی)نوبت چاپ : اول بهار 1398اداره تنقیح قوانین و مقررات
قانون آیین دادرسی کیفری (جیبی)
 ریال  ۲۰۰,۰۰۰