گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1393 کل کشور
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1393 کل کشور
 ریال  ۲۵,۰۰۰

    مجموعه قوانین ومقررات سال 1391شامل:یک دوره دو جلدی قوانین ومقررات که در سال 1391 به تصویب رسیده است


مجموعه قوانین  سال 1391
 ریال  ۵۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات یکصد ساله جلد (1)
شامل (عصر مشروطیت 1299-1285هجری شمسی) 
این مجموعه نفیس مورد علاقه بسیاری ازحقوقدان ها ،مورخین و دوستداران مباحث حقوقی قرار گرفته است .
مجموعه قوانین و مقررات یکصد ساله جلد ( 1)
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات یکصدساله سالهای (1320-1300 هجری شمسی)
این مجموعه نفیس مورد علاقه بسیاری ازحقوقدان ها ،مورخین و دوستداران مباحث حقوقی قرار گرفته است
مجموعه قوانین و مقررات یکصد ساله جلد (3)
 ریال  ۲۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات یکصد ساله  سالهای (1320-1300 هجری شمسی)
 بخش دوم: 1320-1313ه.ش .این مجموعه نفیس مورد علاقه بسیاری ازحقوقدان ها ،مورخین و دوستداران مباحث حقوقی قرار گرفته است .
مجموعه قوانین و مقررات یکصد ساله جلد( 2)
 ریال  ۲۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین یک صد ساله ( جلد 11 )

( 1354-1355 ه.ش )

شابک : 6-78-8660-964-978

سال انتشار : زمستان 1392
مجموعه قوانین یکصد ساله ( جلد 11 )
 ریال  ۴۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین یکصد ساله جلد (4 )
 شامل کلیه قوانین ومقررات سالهای 1330_1321 میباشد .
این مجموعه نفیس مورد علاقه بسیاری از حقوقدان ها ،مورخین و دوستداران مباحث حقوقی قرار گرفته است...
مجموعه قوانین یکصد ساله جلد(4)
 ریال  ۲۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین یکصدساله جلد ( 5) 
شامل قوانین 1331تا 1335 می‌باشد.
این مجموعه نفیس مورد علاقه بسیاری از حقوقدان ها ،مورخین و دوستداران مباحث حقوقی قرار گرفته است .
مجموعه قوانین یکصدساله جلد(5)
 ریال  ۲۰۰,۰۰۰