گروه
جستجو در
فروشگاه
بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای صادر شده از طرف حضرت آیت الله صادق لاریحانی ریاست محترم قوه قضائیهاز شهریور ماه سال 1388 لغایت مهر ماه سال 1396

چاپ اول...
بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای صادر شده از طرف حضرت آیت الله صادق لاریحانی ریاست محترم قوه قضائیه
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات سال 1395یک دوره سه جلدی
مجموعه قوانین و مقررات سال 1395
 ریال  ۷۲۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
آشنایی با مقررات  دیوان عدالت اداریگردآورنده : محمد عرفانچاپ اول : تیر ماه 1396آشنایی با مقررات دیوان عدالت اداری
 ریال  ۲۵۰,۰۰۰
قانون اساسی و قانون مدنیبه انضمام : قانون مسئولیت مدنیچاپ اول : زمستان 1395
قانون اساسی و قانون مدنی
 ریال  ۱۳۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات سال 1394مجموعه قوانین و مقررات سال 1394
 ریال  ۳۹۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
 ریال  ۴۹۰,۰۰۰
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور
 ریال  ۲۷,۰۰۰
مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در امور مدنی:

آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی از 1362 تا 1392

چاپ اول : تابستان 1393

گردآورنده : محمد خرازی...
مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در امور مدنی
 ریال  ۲۵۰,۰۰۰