گروه
جستجو در
فروشگاه
آشنایی با مقررات  دیوان عدالت اداریگردآورنده : محمد عرفانچاپ اول : تیر ماه 1396آشنایی با مقررات دیوان عدالت اداری
 ریال  ۲۵۰,۰۰۰
قانون حمایت خانواده
در پرتو  :
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به همراه :

- مواد قانونی مرتبط
- آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
قانون حمایت خانواده
 ریال  ۱۷۵,۰۰۰
قانون اساسی و قانون مدنیبه انضمام : قانون مسئولیت مدنیچاپ اول : زمستان 1395
قانون اساسی و قانون مدنی
 ریال  ۱۳۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات سال 1394مجموعه قوانین و مقررات سال 1394
 ریال  ۶۵۰,۰۰۰
 ریال  ۴۹۰,۰۰۰
قانون شوراهای حل اختلاف

مصوب 10/8/1394

سال 1394
قانون شوراهای حل اختلاف
 ریال  ۲۵,۰۰۰
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور
 ریال  ۲۷,۰۰۰
مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در امور مدنی:

آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی از 1362 تا 1392

چاپ اول : تابستان 1393

گردآورنده : محمد خرازی...
مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در امور مدنی
 ریال  ۲۵۰,۰۰۰