مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۵۴
شنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۸۹
رأی شماره ۱۲۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ۷۹۳ـ ۱۸/۹/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر گلدشت در خصوص اعطاء ۲۵درصد تخفیف عوارض شهرداری خلاف قانون است و ابطال می‌شود