مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۴۸
پنج‌شنبه،۲۹ بهمن ۱۳۹۴
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۷۰
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه