مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۴۷
سه‌شنبه،۲۷ بهمن ۱۳۹۴
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۶۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه