مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۴۶
شنبه،۲۴ بهمن ۱۳۹۴
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۶۵
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه