مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۴۵
شنبه،۱۷ بهمن ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۶۰
رأی شماره ۱۲۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ از بخش (ز) فصل سوم دفترچه آزمون کنکور سراسری سال ۱۳۹۴