مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۴۴
سه‌شنبه،۱۳ بهمن ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۵۷
رأی شماره ۱۱۸۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ مصوبه مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو