مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۸۴۲
سه‌شنبه،۶ بهمن ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۵۱
قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین