مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۴۱
پنج‌شنبه،۱ بهمن ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۴۷
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه