مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۴۰
دوشنبه،۲۸ دی ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۴۴
رأی شماره ۱۱۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فراز پایانی بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر «به کارگیری نیروی انسانی در بدو ورود به خدمات دولتی به صورت پیمانی» ابطال می‌شود و خلاف قانون است