مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۴۰
دوشنبه،۲۸ دی ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۴۴
رأی شماره ۱۱۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۰۷۵ ـ ۲۶/۳/۱۳۸۶ وزیر نیرو از تاریخ تصویب