مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۸۴۰
دوشنبه،۲۸ دی ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۴۴
رأی وحدت رویه شماره۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر