مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۸۴۰
دوشنبه،۲۸ دی ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۴۴
رأی وحدت رویه شماره۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است