مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۳۵
پنج‌شنبه،۳ دی ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۲۴
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه