مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۳۴
سه‌شنبه،۱ دی ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۲۲
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه