مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۳۴
سه‌شنبه،۱ دی ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۲۲
رأی شماره‌های ۱۹۲۶ الی ۱۹۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قسمتی از رأی شماره ۱۹۲۷ـ ۱۹۲۶ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اعلام ابطال مقرره مورد حکم از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی