مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۳۱
دوشنبه،۱۶ آذر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۱۱
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه