مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۸۳۱
دوشنبه،۱۶ آذر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۱۱
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور