مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۲۹
پنج‌شنبه،۵ آذر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۰۳
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه