مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۲۸
دوشنبه،۲ آذر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۰۰
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه