مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۲۷
شنبه،۳۰ آبان ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۹۸
رأی شماره‌های ۹۴۱ـ ۹۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۱ و ۴ دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره‌وری و بهبود کیفیت و صرفه‌جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها (موضوع بخشنامه شماره ۶۸۱۱۸/۱۰۰ـ ۲۱/۸/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور)