مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۸۲۵
شنبه،۲۳ آبان ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۹۲
اصلاح ماده ۷ اصلاحیه اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت