مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۸۲۲
یکشنبه،۱۰ آبان ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۸۱
قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز