مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۸۱۸
سه‌شنبه،۲۸ مهر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۷۲
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور