مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۱۵
دوشنبه،۲۰ مهر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۶۵
رأی شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۸۳۰۶۹/ت۴۷۳۳۰ ک ـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات