مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۸۱۴
چهارشنبه،۱۵ مهر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۶۱
آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور