مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۱۳
شنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۵۷
رأی شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین‌نامه استخدامی شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران