مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۱۱
شنبه،۴ مهر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۵۱
رأی شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین‌نامه معاملات شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۱ مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران