مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۸۱۱
شنبه،۴ مهر ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۵۱
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی