مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۰۹
پنج‌شنبه،۲۶ شهریور ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۴۵
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه