مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۸۰۶
سه‌شنبه،۱۷ شهریور ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۳۷
اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (ب)تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور