مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۸۰۵
پنج‌شنبه،۱۲ شهریور ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۳۳
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه