مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۸۰۵
پنج‌شنبه،۱۲ شهریور ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۳۳
لغو آیین‌نامه بهبود تردد در معابر شهری و حومه