مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۸۰۵
پنج‌شنبه،۱۲ شهریور ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۳۳
آیین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور