مرجع تصویب: هيات وزيران
شماره ویژه نامه: ۸۰۵
پنج‌شنبه،۱۲ شهریور ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۳۳
آیین‌نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب۱۳۹۳ـ