مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۸۰۴
سه‌شنبه،۱۰ شهریور ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۳۱
فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی ۱/۱/۱۳۹۰ تا ۱/۲/۱۳۹۴