مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۰۳
پنج‌شنبه،۵ شهریور ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۲۷
نظریه‌ مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه