مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۰۲
دوشنبه،۲ شهریور ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۲۴
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه