مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور
شماره ویژه نامه: ۸۰۲
دوشنبه،۲ شهریور ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۲۴
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۱ـ ۲۶/۳/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه‌های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند قانوناً ضرورت ندارد