مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
شماره ویژه نامه: ۸۰۱
پنج‌شنبه،۲۹ مرداد ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۲۱
قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم