مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۷۹۹
چهارشنبه،۲۱ مرداد ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۱۴
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰ در خصوص یکنواخت‌سازی در اخذ هزینه دادرسی