مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۷۹۷
پنج‌شنبه،۱۵ مرداد ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۱۰
رأی شماره ۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۱۳۰۹۰۱ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ وزیر کشور